Garaldovy stránky
Uživatel:Anonymous
Přihlásit

Nejčtenější články
Seznam ekvivalentů (114794)
Bloodmoon topicy (43083)
Antropomorph (33515)
 

WIPLER (Wiplar) Print

erb Wipler-Gardavwski

WIPLER (Wiplar), starý a mohutný, snad doposud žijící slezský rozrod, přicházející též na Moravu (Starom. rod. 269).
W. se rozrodili časem na vícero větví, z nichž nejznámější jsou W. na Gardavicích na Pštinsku, zvaní často krátce Gardavský, a .w z Ušic, asi 14 km severovýchodně od Krezuburka na Opolsku.
Velmi svědomitou rodopisnou práci tohoto rodu, doloženou prameny a rodokmenem 1400-1700 hlavně pštinské větve, vydal 1936 v Katovicích Jan Wypler pod titulem "Beiträge zur Geschichte des altoberschlesischen Rittergeschlechtes der Wypler in der ehemaligen Herrschaft Pless", kterého se často dovoláváme (zkratka Wypler).
Z této práce (pokud jinak nedoloženo) uvádíme také údaje W., doplňujíce ji někde novými poznatky.
Mezi nejstarší známé předky W. patří Petr W., 1409 na Skalankách v oblasti Kreuzburka (Siebm. 1, I 120), též Víšek W., jenž 1413 svědčí klášteru Černovanskému (CDS I 96). Podle Gardavic na Pštinsku se píše Jan, syn Bernarda z Gardavic, 1400 student university v Krakově, který měl 1420 bratra Štěpána Gardavského a 1448-1449 syna Matěje Gardavského, jehož synem byl zase Petr Gardavský 1471-1474.
Doplňujeme sem patřícího Václava W. z Ušic, 1447 písaře Bolka knížete Těšínského (Bayer, Denkwürdigkeiten d. Stadt Freistadt 52).
Předeslaný Petr měl syny Stanislava a Jana Gardavské 1530-.

Jan Gardavský na Sukovicích pečetí, jak vyobrazeno 24.8.1536 (ZA Opava, sig. A XXVI 27). Stanislav (týž ?) je 1496 na Těšínsku na Lazích (Hosák 887).
Stanislav Gardavský, syn Petra, zemřelý 1558, měl Václava, Jana, Štěpána, Markétu a Kateřinu W. Gardavské, z nichž Václav byl ženat 1561 s Kateřinou, dcerou Petra Ořezského, a 1571 se Žofií Voštickou z Voštic měl 10 dětí, a sice Štěpána (nar. 1597 Anna Trachova), Petra, zemř. po 1625 (manž 1599 Zuzana Trachova), Markétu (manž. Kryštof Fragštejn z Načeslavic na Gogolově), Maxmilianu Polyxenu Dorotu (manž. Erazim Rudský), Hanuše a Václava (1598 plnoletí), Zuzanu (manž. Trach), Evu (manž Šváb) a ještě syna neznámého jména.
Potomstvo měl Petr W. a Zuzana Trachova, totiž Stanislava, ženatého s Fragštejnovou, který zemřel kolem 1652, zanechav syna (manž. Hedvika), Baltazara, zemského soudce (1. manž. Markéta Fragštejnova 1633, 2. manž. Anna Trachova, ovdovělá Fragštejnova, 3. manž. Helena Foglarova ze Studené Vody 1649), jehož potomstvo uvádíme níže, Mikuláše (manž. Mariana Fragštejnova), zemř. 1650, a Kateřinu (manž. Frydrich Suchodolský).
Předeslaný Baltazar měl s první manželkou Stanislava, nar. 1635 (manž. Fragštejnova), s druhou ženou měl Mikuláše ml. (1. manž. neznámá, 2. manž. Helena Foglarova, později žena Skočovského). Potomstvo tohoto Mikuláše viz. později.
Třetí manželka předeslaného Baltazara dala mu syna Viléma Jindřicha W., nar. okolo 1650, jenž se oženil s Barborou Kateřinou Šikovou z Louky a 1690 sloužil vojensky.
Předeslaný Petr W. a Golkovská měli Erazima (1. manž. Helena Sobkova, 2. manž. Anna Grabovská), Petra 1680-1715, Zuzanu Elišku 1680, Viléma Jiřího, 1686, neplnoletého, Adama Jindřicha, 1680 neplnoletého, a Františka Karla (manž. Marie Helena Skalova), zemř. po 1747. Předeslaný Mikuláš ml. měl Jana, posledního majitele Gardavic, zemř. 1696 (1. manž. Magdalena Polyxena Foglarova, 2. manž. Mariana Suchodolská, vdova po Skalovi, později žena Chorončeviče), Helenu Dorotu 1687-1703 (manž. Leopold Holý na Závadě), Annu Kateřinu 1697-1699 (manž. Václav Kyselovský), Annu Marianu 1697-1701 (manž. Fragštejn) a Zuzanu Eleonoru (manž. Jan Fridrich Legát z Volkstedt). Kromě předeslaných uvádí Wypler četné nezařazené jednotlivce (na s. 57-58) z doby 1670-1774, žijící vesměs na Bytomsku, Ratibořsku a Těšínsku. Zemské knihy opolsko-ratibořské jmenují 1533 Klimenta W. z Ušic, jenž prodává Budžov u Rosenberka (Ldb. 134), Jana Gardavského, 1538 ženatého s Kateřinou, dcerou po Sukovském (Ldb. 232, 275), Matyáše W. z Ušic, 1539 ženatého s Anežkou, dcerou po Samsonovi Žárském (Ldb. 295, 297).
Jiné W. viz zde sub Skorkovský a Chotimírský (též Ldb. C 151).
Anežka W., žena Matěje W., má nápad na Křižanovicích, které její muž postoupil svému synovi Zikmundovi (Ldb. F 116).
Matěj W. z Ušic, 1568 ženátý s Anežkou, má syna Zikmunda, který se oženil, a proto mu otec postupuje statek Jaškovice (Ldb. F 134).
Dorota W. z Ušic, dcera Zikmunda W., dostává 1593 věno od svého muže Jiřího Chotimírského z Rezkovic, které zapsáno na Ušicích; její strýc je Vavřinec W. z Ušic na Křižanovicích (Ldb. G 247).
Zikmund W. na Ušicích se soudí 1606 s Baltazarem Vidlákem o patronát Ušic (státní archiv Vratrislav, sig. 35/IV d, fol. 373).
Na Křižanovicích je 1684 Matyáš W. z Ušic, ženatý s Annou Marií, roz. Sommerfeldovou z Falkenhanu, 1690 Albrecht W. z U., 1714 Zikmund W. z U. (Schird 291).
V kostelech Horních Šejchvic v oblasti Rosenberka je epitaf 1665 zemřelého Kryštofa W. z U. a jeho manželky (Lutsch IV 256).
Barbora dcera po Zikmundovi W. z Ušic, prodává 1639 svůj podíl v Ušicích synovi Isákovi Vojslavskému z Mezic (?), táž je provdaná Vojslavská (Ldb. I 202).
Markéta W. z Ušic, 1689 žena Mikuláše Ščavinského ze Ščavinky a na Středním Jestřábí (viz. Ščavinský).
Rozrod W. z U. na Martinově Bílovecku počínaje Jiříkem W. (zemř. 1705) uvádí obš. VMOp 1907, s. 12.
Výpisy W. z Ušic z matrik Vítkova (Wigstadtl) viž časopis Adler X 169.
Vývod Johanky Konstantice W. z U. na Martinově, dcery Petra W. a Anny Kitzlerové z Greifenfelsu, je v ZA Dolních Rakous ve Vídni, (rukopis No=85 sub S 4); vývod je na 8 předků a je správný (opis má autor).
Karel z W., rodem z Mozurova na Ratibořsku, sloužil 1720 u kyrysnického pluku Kalkreuth, stár 34 let, od 1735 jako prostý vojín (Musterliste 1750, válečný archiv Vídeň).
Na Moravě žila 1600 v Kroměříži Žofie W. z U., žena Kopřice z Kopřic (Peřinka, Kroměříž III).
Rod W. uvádí obš. Siebm. 1, I 120, III 171, znak; Hosák 754-755, 774, 777, 887, 896, 898, 902, 904; Prasek Top. 460; Nirtl I 232, 294, 434, 500, 540, III 150; Roczniki VI 273-276.
Archiv Wilczků ve Vídni uvádí 6.4.1702 paní Engelburgu W., roz Weixelburgovou, bytem v Opavě.
Mikuláš W. st., 1671 úředníkem na Klimkovicích (Zuk. G.S.). Jiné doklady viz Starom. rod. 269; doplňujeme, že na Moravě byl Václav W. z Ušic 1630 na gruntě v Ochoze. (ČVSMO 1931, s. 82).
Jan W. z U., 1610 lovčí hr. Salma v Kojetíně (kupní kniha Kojetína).
Leopold W. z U. 1750 nájemce. Leopold Baltazar W. z U., ženatý s Marií Josefou Želeckou z Počenic, zemřel 15.10.1752 a pochován v hrobce ve Všechovicích.
Marie Antonie W. z U., zemřelá 1734, pochována v Přerově u sv. Vavřince, táž byla ženou Jana Václava Želeckého z Počenic.
Marie Josefa, svob. p. W. z U., paní na Přerově, Čekyni atd. zemřela 1740.
Neznámý Tomáš Wippler dostal 6.7.1612 list od rodu, vystavený městskou radou Pilníkova (ZA Praha, pergamen, archiv Národního musea, sig. 373 červené).
Znak všeobecně znám, jak vyobrazeno, odchylky viz. Starom. rodové 269, obrazy Siebm.


Předcházející článek :: Index :: Následující článek

Diskuze k článku

 

Název příspěvku:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Text příspěvku: